Strategi

​Strategiplan 2013 – 2017

for

Kerteminde Forsyning A/S

   27. august 2012.

Strategiplan

Nærværende strategiplan er Kerteminde Forsynings første strategiplan og giver et overblik over de fokusområder vi har valgt at arbejde med i strategiperioden 2013 – 2017.

Kerteminde Forsynings strategi er i høj grad påvirket af lovgivning og kommunal planlægning, og strategien skal derfor være et levende dokument som minimum vil blive revideret én gang om året. Ud over de løbende ændringer i lovgivning og bekendtgørelser kan f.eks. nævnes spildevandsplaner, vandplaner, vandforsyningsplaner, affaldsplaner, varmeplaner, klimatilpasningsplaner, ressourceplaner, lokalplaner, regulativer m.m.

Af samme grund er et godt og konstruktivt samarbejde med Kerteminde Kommune et højt prioriteret strategisk fokus.

Alle vurderinger af de økonomiske konsekvenser i nærværende strategiplan er udarbejdet som 2012 tal.

​Koncernens hovedaktiviteter

Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100 % ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet er der valgt en bestyrelse. Kerteminde Forsyning A/S er holdingselskab og serviceselskab for hele koncernen, der endvidere omfatter de fire forsyningsselskaber:

■ Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

■ Kerteminde Forsyning - Vand A/S

■ Kerteminde Forsyning - Varme A/S

■ Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

Kerteminde Forsyning A/S er et selvstændigt driftsselskab, der ikke udøver myndighedsbehandling, men har til hovedopgave at varetage drift, produktion, vedligehold og anlægsinvesteringer indenfor forsyningsområderne.

Ligesom andre vand- og spildevandsselskaber er Kerteminde Forsyning - Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S fra 2011 omfattet af prisloftsbestemmelser og benchmarking, der bl.a. inkluderer et nyt forsyningssekretariat. Målet med forsyningssekretariatet er at sikre konkurrencedygtighed og fornuftige priser til forbrugerne.

Spildevand

Særlovgivning for spildevandsaktiviteter

Vandsektorloven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Prisloft

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter hvert år prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. 2011 var det første år med prisloft. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet er opdelt i 4 elementer: Driftsomkostninger, Investeringer, Øvrige udgifter (1:1 omkostninger) og Korrektioner ift. tidligere år. Overholdelse af prisloftet skal ske på hvert af de 4 elementer.

Der forventes at være behov for større anlægsinvesteringer i form af regn- og spildevandssepareringer af ældre fælleskloakerede bysamfund, for at nedbringe omkostningerne til transport, pumpninger og rensning af regnvand og indsivning. Endvidere vurderes et stort behov for udskiftning og renovering af utætte ledninger, med sigte på at nedbringe indsivning af vand.

Spildevandssystemet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet, hvilket vil stille krav til selskabets kapitalberedskab i de kommende år.

Inden for forsyningsområdet Spildevand har vi vedtaget at sætte særlig fokus på følgende områder:

Fokusområde

Klimatilpasnings-planer

Beskrivelse

Kerteminde Kommune arbejder pt. på en ny spildevandsplan som skal være færdig inden udgangen af 2012.

Vi deltager aktivt i arbejdet sammen med kommunen.

Der er bl.a. fokus på separering af spildevand og regnvand, samt kloakering af områder som ikke er kloakeret.

Fokusområde

Klimatilpasnings-planer

Beskrivelse

Danmark skal klimasikres. Det er regeringens konklusion på de sidste somres regnskyl. Regeringen har lagt op til en systematisering af arbejdet gennem nationale og kommunale handlingsplaner. Det betyder, at kommunerne inden to år skal have lavet en kommunal handlingsplan for klimatilpasning.

Vi ved pt. ikke ret meget om indholdet af Kerteminde Kommunes fremtidige klimatilpasningsplan, men vi vil sikre dialogen med kommunen og være en aktiv medspiller, der hvor indholdet har indflydelse på vores forsyningsområder.

Fokusområde

Vandplaner

Vandplaner fortsat

Beskrivelse

Vandplanerne er udarbejdet af Naturstyrelsen.

Vandplanerne er en samlet plan for et forbedret dansk vandmiljø. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Danmark har fået 23 vandplaner, der viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal til for at nå de mål, som er opstillet i vandplanerne.

Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde kommunale handleplaner for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis. Det kan både ske ved at iværksætte nye initiativer og ved at bruge vandplanen, når de skal give nye miljøtilladelser og miljøgodkendelser.

Kerteminde kommune arbejder pt. på deres handleplaner, og de forventes, at komme i høring i efteråret 2012. Vi er gennem det løbende samarbejde orienteret om, at indsatsprogrammet vil komme til at indeholde indsatser vedrørende spildevandsområdet, men ikke indsatser vedrørende grundvandsindvinding.

Fokusområde

Effektivitet / Benchmarking

Beskrivelse

I forbindelse med prislofter og benchmarking har vi fået øgede krav tileffektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.

I forbindelse med øget fokus på effektiviseringer er vi pr. 1. april 2012 tilmeldt DANVAs procesbenchmarking og programmet forventes, at være fuldt implementeret pr. 1. januar 2013.

Procesbenchmarking har fokus på nøgletal (benchmarks) og efterfølgende sammenligning og læring af andre spildevandsselskaber.

Fokusområde

Separering

Beskrivelse

I 2011 var ca. 75 % af den rensede mængde spildevand regnvand, og derfor er separering af regnvandet fra spildevandet ude hos den enkelte kunde af meget stor interesse for Kerteminde Forsyning.

Vi har i dag separeret ca. 66 % af vores spildevandsområder, hvilket umiddelbart lyder som en stor andel, men vi mangler at separere de områder som ligger med længst pumpeafstand til vores rensningsanlæg. De resterende fælleskloakerede områder (ca. 34 %) dækker primært over landsbyer, større sammenhængende boligområder fra 1960’erne og 1970’erne, samt de ældre bykerner.

Separering af yderligere områder skal besluttes af Kerteminde Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanerne og det er vores strategi at påvirke til størst mulig separering.

Fokusområde

Energi-besparelser

Beskrivelse

Energiforbruget vil fremover blive en væsentlig bedømmelses parameter ved indkøb af nye pumper, maskiner og anlæg.

Energibesparelser i forbindelse med vores eksisterende pumper, maskiner og anlæg vil få et forøget fokus, og er omfattet af ovenstående procesbenchmarking.

Vi ønsker endvidere, at være selvproducerende af vores elforbrug på rensningsanlægget, f.eks. gennem indkøb og installation af solcelleanlæg.

Fokusområde

Ledningsnettets gennemsnitlige alder

Beskrivelse

En stor del af det regnvand vi pumper og renser er indsivning i gamle utætte spildevandsledninger.

For at optimere vores driftsomkostninger og sikre, at vi ikke skubber en stor investeringspukkel foran os, vil vi øge udskiftningsgraden af gamle ledninger.

Der er hovedsageligt tale om ledninger der er over 40 år gamle.

I de tilfælde hvor vi vurderer det teknisk og økonomisk mere optimalt, at levetidsforlænge de gamle rør ved hjælp af strømpeforinger, vil denne løsning blive foretrukket.

Mål

Nedenfor er angivet hvilke overordnede mål der er vedtaget for spildevandsområdet:

Spildevand

Fokus

Separering

Gennem-snitsalder på ledninger

Mål

Følgende områder ønskes separeret:

- Kertinge

- Kølstrup

- Rynkeby

- Mesinge

- Dalby

- Viby

- Drigstrup

- Revninge

- Munkebo værftsbyer

- Holev

- Bækskov

- Vejruplund / Vinkelvej

- Birkende

- Marslev​

< 26 år

År

​2014 - 2016

2017 -2021

2017

Status 2011

Følgende områder er separeret:

- Alle nyudstyk-ninger nyere end 1960’erne​

28,4 år

Bemærkning

Landsbyerne er prioriteret højest, da der her kan opnås de største drifts-besparelser pga. de lange transportveje frem til rensnings-anlægget.

De ældre bykerner er prioriteret lavest pga. meget høje anlægsom-kostninger.​

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af strategiplanen er inden for spildevandsområdet hovedsageligt påvirket af anlægsinvesteringer til separering, energibesparelser samt udskiftning og tætning af gamle utætte spildevandsledninger.

Vi arbejder allerede i 2012 med at finde en del driftsbesparelser på slamafvanding, procesoptimering, energibesparelser og indkøb. Driftsomkostningerne forventes derfor at falde allerede fra 2013.

På grund af de store anlægsinvesteringer vil det være nødvendigt at hæve taksterne i en årrække, men på lang sigt vil investeringerne reducere driftsomkostningerne og taksterne vil igen være faldende.

Forventning til strategiplanens indflydelse på driftsomkostninger, investeringer og takster i faste priser (alt andet lige) ses af nedenstående skema:

Anlægs-investeringer

Enhed

Tkr.

2011

7.413

2013

15.000

2014

18.000

2015

22.000

2016

22.000

2017

22.000

Forventet prisloft på anlægs-investeringer

Enhed

Tkr.

2011

24.527​

2013

25.000

2014

25.000

2015

25.000

2016

25.000

2017

25.000

Drifts-omkostninger

Enhed

Tkr.

2011

20.339​

2013

19.500

2014

18.750

2015

18.000

2016

17.250

2017

16.500

Forventet prisloft på

drifts-omkostninger

Enhed

Tkr.

2011

19.734

2013

18.800

2014

18.225

2015

17.650

2016

17.075

2017

16.500

Takst inkl. afgifter og moms

Enhed

Kr./m3

2011

32,80

2013

32,80

2014

32,53

2015

31,94

2016

31,18

2017

30,42

Fast afgift inkl. afgifter og moms

Enhed

Kr./år

2011

0

2013

500

2014

500

2015

500

2016

500

2017

500

​Strategien indebærer, at vi indfører en fast afgift på spildevandsområdet til delvis dækning af de faste omkostninger.

Vi har faste afgifter på vores øvrige forsyningsområder (vand, varme og renovation). Endvidere har stort set alle øvrige spildevandsselskaber på Fyn indført fast afgift.

Vedrørende separering af spildevandet skal det endvidere nævnes, at tiltaget vil medføre en investering hos vores kunder i størrelsesordnen 5 – 30.000 kr. pr. kunde.

Vandforsyningen

Selskabets formål er at varetage vandforsyningen i Kerteminde Kommune. Selskabet drives ikke med henblik på profitmaksimering, hvilket bl.a. udmøntes i et lavt afkastningskrav ved værdiansættelse af selskabets aktiver.

Særlovgivning for vandforsyning

Vandsektorloven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Prisloft

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter hvert år prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. 2011 var det første år med prisloft. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet er opdelt i 4 elementer: Driftsomkostninger, Investeringer, Øvrige udgifter (1:1 omkostninger) og Korrektioner ift. tidligere år. Overholdelse af prisloftet skal ske på hvert af de 4 elementer.

Selskabet har et godt samarbejde med de øvrige vandselskaber i Kerteminde Kommune og har i 2011 indgået samarbejdsaftaler med:

Langø Strand Vandværk: Pasning af pumpeanlæg og ledningsnet.

Rynkeby Vandværk: Levering af al vand til deres kunder, ca. 55.000 m3/år.

Mesinge Vandværk: Pasning af vandværk og ledningsnet.

Selskabet har endvidere overtaget Bogensø Vandværk pr. 1. januar 2012.

Vandsystemet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet, hvilket vil stille krav til selskabets kapitalberedskab i de kommende år.

Inden for forsyningsområdet vand har vi vedtaget at sætte særlig fokus på følgende områder:

Fokusområde

Vandplaner​

Beskrivelse

Vandplanerne er udarbejdet af Naturstyrelsen.

Vandplanerne er en samlet plan for et forbedret dansk vandmiljø. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Danmark har fået 23 vandplaner, der viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal til for at nå de mål, som er opstillet i vandplanerne.

Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde kommunale handleplaner for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis. Det kan både ske ved at iværksætte nye initiativer og ved at bruge vandplanen, når de skal give nye miljøtilladelser og miljøgodkendelser.

Kerteminde kommune arbejder pt. på deres handleplaner, og de forventes, at komme i høring i efteråret 2012. Vi er gennem det løbende samarbejde orienteret om, at indsatsprogrammet vil komme til at indeholde indsatser vedrørende spildevandsområdet, men ikke indsatser vedrørende grundvandsindvinding.

Fokusområde

Vandforsynings-plan

Beskrivelse

Vandforsyningsplanerne udarbejdes af kommunerne og Kerteminde Kommune arbejder pt. på en ny vandforsyningsplan som skal være færdig med udgangen af 2013.

Vi forventer at vandforsyningsplanen bl.a. vil omhandle følgende emner:

  • ​Forsyning og vandindvinding
  • Forsyningssikkerhed/Nødforsyning
  • Grundvandsbeskyttelse

Vi deltager i en god dialog med Kerteminde Kommune om vandforsyningsplanene og vil derfor ikke i nærværende strategiplan behandle ovenstående emner yderligere.

Fokusområde

Effektivitet / Benchmarking

Beskrivelse

I forbindelse med prislofter og benchmarking har vi fået øgede krav tileffektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.

I forbindelse med øget fokus på effektiviseringer er vi pr. 1. april 2012 tilmeldt DANVAs procesbenchmarking og programmet forventes, at være fuldt implementeret pr. 1. januar 2013.

Procesbenchmarking har fokus på nøgletal (benchmarks) og efterfølgende sammenligning og læring af andre vandselskaber.

Fokusområde

Vandtab

Beskrivelse

Vandtabet fra vores ledningsnet vil fremover have stort fokus. Vi har de seneste 3 år ligget over den tilladte grænse på max. 10 % vandtab og har derfor betalt strafafgift.

Utæthederne skyldes hovedsageligt, at vi har mange gamle utætte ledninger. Herunder bl.a. en del støbejernsledninger i Kerteminde indre by, men vi har også konstateret en del problemer med nyere PVC ledninger fra ca. 1960 til 1980. PVC ledningerne blev samlet med skydemuffesamlinger, som senere har vist sig, at have en relativ kort levetid.

I dag anvender vi PE rør som svejses, og formodes at have en længere levetid.

Fokusområde

Energi-besparelser

Beskrivelse

Energiforbruget vil fremover blive en væsentlig bedømmelses parameter ved indkøb af nye pumper, maskiner og anlæg.

Energibesparelser i forbindelse med vores eksisterende pumper, maskiner og anlæg vil få et forøget fokus, og er omfattet af ovenstående procesbenchmarking.

Vi ønsker endvidere, at være selvproducerende af vores elforbrug på vandværket, f.eks. gennem indkøb og installation af solcelleanlæg.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​