Kloaksystemet - ejerforhold

​Kloakledninger strækker sig fra installationer i bygninger og til vandet løber ud i åer, fjorde eller havet.

Den første del af kloaksystemet ejes og vedligeholdes af lodsejeren selv. Dette er gældende indtil skelgrænsen. Fra skel og fremefter står Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S for drift og vedligehold.

Spildevand:

Spildevand består af det som skylles ud i håndvaske, toiletter, opvaskemaskiner og vaskemaskiner fra både husholdninger og erhverv. Spildevandet ledes igennem et ledningsnet videre til renseanlægget. I forsyningsområdet er anlagt ca. 172 km spildevandsledninger.

Inden at spildevandet fra Munkebo/Kerteminde by og opland ledes ud i Romsøsund, ledes det igennem det centrale renseanlæg på Hindsholmvej i Kerteminde. Spildevandet fra Langeskov gammel kommune ledes til Nyborg, hvor NFS A/S står for rensningen.

Selve renseprocessen kan der læses mere om under Renseanlæg.

Regnvand:

Regnvandet består af overfladevand fra tage, indkørsler og vejvand.

Regnvandet ledes ud til åer, fjorde og have uden om renseanlægget via ca. 120 km. ledninger. Nogle steder er der anlagt regnvandsbassiner for at skåne udmundingsstedet for de store regnskyl. Regnvandsbassinerne bruges også til at opsamle evt. olieudslip, så opsamlingen kan ske afgrænset og kontrolleret.

Fælles ledningsanlæg:

Før i tiden anlagde man ikke regn- og spildevand i hvert sit ledningsanlæg. De to typer vand blev transporteret sammen, i et fællesanlæg. Dette betød at regnvandet også blev ledt til renseanlægget, og dermed også blev renset.

Man blev mere bevist omkring regnvandshåndteringen, og dermed også den ekstra udgift der var forbundet med rensning af det rene regnvand. Derfor begyndte man at adskille regn- og spildevand.

Der anlægges ikke længere fælles anlæg.

I oplandet for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S er der ca. 154 km. fælles kloakanlæg. Idet ca. 1/3 del af ledningsanlægget i oplandet er fælles anlæg, betyder det også, at regnvandet unødigt transporteres sammen med spildevandet. Dette kan give nogle problemer når der kommer store regnskyl, da fælles anlægget dermed bliver hårdt belastet. For blandt andet at beskytte husstande, har man i systemet lavet nødoverløb til åer, søer, fjorde og havet. Disse nødoverløb skal helst undgås, da der vil komme opspædet spildevand ud i naturen. Derfor vil der i fremtiden være store besparelser og miljømæssige fordele ved at separere regn- og spildevand.

Ejerforhold:

Inden for skel:

Kloakanlægget inde på grunden ejes og vedligeholdes af lodsejeren selv. Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S ligger ikke inde med tegninger over kloakanlægget internt på matriklen.

Kerteminde Kommune har et weblager hvor de fleste byggesager er indscannet. Måske kan der findes oplysninger ad den vej.

Kerteminde Kommunes weblager: http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Miljø-og-teknik/Byggeri/Se-dine-bygningstegninger.aspx

På ejendomme med minipumpestation, vil ejerforholdet for pumpestationen, samt elinstallationen være hos Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S

Efter skel:

Kloakanlægget efter skelgrænsen og frem mod renseanlægget ejes og vedligeholdes af Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.

Se ledningsnettet


BEMÆRK: Ledningsoplysningerne kan ikke bruges til projektering eller til opgravning! Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S skal kontaktes, hvis dette skal foretages.

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​