Renseanlæg​

​Kerteminde Forsyning - Spildevand renseanlæg er et biologisk og kemisk renseanlæg opført i 1992-93.

Spildevandet fra Kerteminde og Munkebo + opland renses her.​

Spildevandet fra Langeskov gl. Kommune pumpes til Nyborg, hvor det behandles af Nyborg Forsyning og Service A/S.

Spildevandet består af en blanding af hushold­nings­spildevand og industrispildevand.

Før tilledning til renseanlægget sker der en mekanisk rensning af spildevandet. Det forgår på forbehandlingsanlæggene i Kerteminde og Munkebo.

Spildevandet fra Hindsholm behandles i et forbehandlingsanlæg på rense­anlægget.

Renseanlægget er designet som et lavtbelastet og langtidsbeluftet ​aktiv-slamanlæg med ​kvælstof – og fosforfjernelse, og dimensioneret til en belastning svarende til 25.000 personer (pe).

Udlederkravene svarer til kravene i den danske vandmiljøplan, suppleret med enkelte skærpede udlederkrav fastsat af Fyns Amt – tidligere myndighed (se: tekniske data)

Oversigtstegning Kerteminde renseanlæg​

Mekanisk rensning:

Den mekaniske del består af en mekanisk rist samt beluftede sand- og fedtfang.

I risten fjernes større genstande som klude, plast og lign. I sandfanget fjernes sand og grus fra spildevandet, hvorved sliddet på de efter­følgende pumpestationer formindskes betydeligt.

Pumpning af spildevand:

Efter den mekaniske rensning pumpes spildevandet via 4 store pumpestationer til renseanlægget, hvor det renses og pumpes videre af 3 store pumpestationer og ender 650 meter ude i Romsøsund.​

Biologisk/kemisk rensning:

Spildevandet ledes fra indløbsbygværket gennem en flowmåler til procestanken.

Her skal spildevandet renses for organisk stof og kvælstof og fosfor.

Det organiske stof fjernes ved at belufte spildevandet.​Herved omdannes en stor del af det til CO2 og vand.​​

Kvælstoffjernelsen er en biologisk proces og foregår ved to adskilte processer – nitrifikation og denitrifikation. Det er forskellige bakterier og små, encellede dyr, der sørger for, at kvælstoffet omsættes og laves om til en gas – frit kvælstof (N2), der forsvinder op i atmosfæren.

Fosforen fjernes fra spildevandet ved at tilsætte et fældningskemikalie (jernklorid). Fosforen fældes i slammet og kan fjernes sammen med overskudsslammet.

Når spildevandet forlader procestanken, er det renset.​Nu skal det aktive slam og det rensede spildevand adskilles.​Det sker i efterklaringstankene.

Slammet synker til bunds, og det rensede vand løber ud over overløbskanten til pumpe­stationen, der pumper vandet videre ud til Rom­sø­­sund.

Det bundfældede slam skrabes til tankens midte, hvorfra det pumpes retur til procestanken, for at holde den biologiske proces i gang.

Slambehandling:

Der bliver hele tiden produceret nyt slam – overskudsslam.

Det udtages fra procestanken og opkoncentreres i koncen­trerings­tanken og lagres i slamtanken før afvanding.

Overskudsslammet afvandes til et tørstof på ca. 20 %, hvorefter det

pumpes til slamlageret. ​Herfra køres det 1 gang om året på land­brugs­jord.

Myndighed:

Kerteminde Kommune er myndighed og har ansvaret for spildevandsplanen. Det er her, man skal søge om lov til at udlede spildevand.

Miljøcenter Odense – Naturstyrelsen (Staten):
fører tilsyn med udledninger til vandområder og Kerteminde Kommune har pligt til at indberette resultater af den lovpligtige egenkontrol, der udføres af et akkrediteret laboratorium.​

Tekniske data:

Udlederkrav:​

COD

< 75 mg/l​​

Bi5 (modificeret)​

< 15 mg/l​

Suspenderet stof​​

< 20 mg/l​

​Total kvælsto​f

​< 8​mg/l​

​Ammonium + kvælstof​​

​< 3​mg/l

Total fosfor​

< 1,5 mg/l​

pH​​

6 – 9​

Temperatur​​

maks. 30C​

Bundfald efter 2 timer​​

< 0,2 ml/l​

​Flydestoffer​

Ingen synlige​

Dimensionering:​

Personækvivalenter​​

Vandmængder

​25.000 p.e.​

·​Tørvejr​

10.000 m3/d​

·​Max. Time tørvejr​

1000 m3/h​

·​Max. Time regn​

1500 m3/h​

Bi5

​1500 kg/d​

Total kvælstof​​

300 kg/d​

Total fosfor​

100 kg/d​

​Anlægsdata:​

Procestanke​​

8650 m3​

​Efterklaringstanke, volumen​​

​2 * 2900 m3​

Efterklaringstanke, overflade​​

2 * 910 m2​

Kemikalietank​​

​120 m3​

Returslampumper​​

3 * 500 m3/h​

Overskudsslampumper​​

2 * 30 m3/h​

Koncentreringstank​​

200 m3​

​Slamtank​

​150 m3​

​Samlet bygningsareal​

ca. 650 m2​

Slamlager, volumen​

ca. 2000 m3​

Billedgalleri af renseanlægget:

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​