Strategiplan side 10 - 15

Mål

Nedenfor er angivet hvilke overordnede mål der er vedtaget for vandforsyningen:

Fokusområde

Vedligeholdelse af vandlednings-nettet​

Mål

​Lækagetab under 10 %

Lækagetab under 7​%

År

2015

2017​

Status 2011​

2009: 10,8 %

2010: 12,6 %

2011: 11,5 %

Bemærkninger

Lovgivningskrav: under 10%

Fokusområde

Gennemsnits-alder på ledninger

Mål

​< 32 år

År

2017​

Status 2011

33,7 år

Bemærkninger

-

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af strategiplanen er inden for vandområdet hovedsageligt påvirket af anlægsinvesteringer til udskiftning af utætte forsyningsledninger og energibesparelser.

Vi arbejder allerede i 2012 med at finde en del driftsbesparelser på bl.a. omlægning af pumpestrækninger,​energibesparelser og indkøb. Driftsomkostningerne forventes derfor at falde allerede fra 2013.

På grund af besparelserne på driften, og et reduceret overskud vil vi allerede fra 2013 kunne sætte taksterne ned på vand. Kerteminde Forsyning – Vand A/S havde i 2011 et resultat på 2,1 mio. kr. ved en omsætning på 12,5 mio. kr., hvilket er relativt højt for et ”hvile i sig selv” selskab. Ved beregning af de fremtidige takster har vi regnet med et resultat på 0,5 mio. kr.

Forventning til strategiplanens indflydelse på driftsomkostninger, investeringer og takster i faste priser (alt andet lige) ses af nedenstående skema:​

Anlægs-investeringer

Enhed

Tkr.

2011

1.735

2013

4.000

2014

4.000

2015

4.000

2016

4.000

2017

4.000

Forventet prisloft på anlægs-investeringer

Enhed

Tkr.

2011

4.040

2013

4.000

2014

4.000

2015

4.000

2016

4.000

2017

4.000

Drifts-omkostninger

Enhed

Tkr.

2011

9.588

2013

9.400

2014

8.900

2015

8.400

2016

7.800

2017

7.400

Forventet prisloft på

drifts-omkostninger

Enhed

Tkr.

2011

10.726

2013

9.500

2014

8.900

2015

8.400

2016

7.800

2017

7.400

Takst inkl. afgifter og moms

Enhed

Kr./m3

2011

18,81

2013

17,44

2014

16,79

2015

16,12

2016

15,34

2017

14,83

Fast afgift inkl. afgifter og moms

Enhed

Kr./år

2011

424

2013

500

2014

500

2015

500

2016

500

2017

500

​Taksten i 2012 er 19,03 kr./m3.

Varmeforsyningen

Selskabets formål er at varetage fjernvarmeforsyningen i Kerteminde Kommune. Selskabet drives ikke med henblik på profitmaksimering.

Særlovgivning for varmeforsyning

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at mindske energiforsyningers afhængighed af fossile brændsler.

Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter bestemmelser vedrørende varmeforsyningslovens formål, planlægning, ekspropriation, priser, tilsyn, klageadgang og offentlige forpligtelser.

Aktiviteterne i Kerteminde Forsyning – Varme A/S opgøres efter ”hvile-i-sig-selv” –princippet, hvilket indebærer, at et eventuelt over- eller underdækning udlignes ved reduktion eller forøgelse af indtægterne. Denne udligning overføres til en mellemregning med kunderne.

Folketinget har den 22. marts 2012 indgået en aftale om den danske energipolitik frem mod 2020. Aftalen indebærer bl.a., at Kerteminde Forsyning – Varme fra 2013 skal realisere 75 % flere energibesparelser på nettet eller ude hos kunderne.

Inden for forsyningsområdet varme har vi vedtaget at sætte særlig fokus på følgende områder:

Fokusområde

Forsynings-sikkerhed og back-up

Beskrivelse

Vi har i alle vores fjernvarmeområder etableret spidslastcentraler som anvendes i forbindelse med spidsbelastninger og driftsforstyrrelser på Fynsværket.

Spidslastcentralen i Langeskov er af ældre dato, og skal udskiftes i slutningen af strategiperioden. En ny central vil blive lagt ind I vores anlægsbudget således at vi delvist kan finansiere centralen med opsparede midler.

Der vil blive budgetteret med ca. 15 mio. kr. i 2017.

Fokusområde

Varmetab / Energi-besparelser på nettet

Beskrivelse

Energibesparelser på vores net vil få stort fokus i strategiperioden og vi satser især på følgende 2 områder:

  • Udskiftning af gamle utætte ledninger med nye højisolerede ledninger.
  • Nedsættelse af fremløbstemperaturen i sommerhalvåret, hvilket medfører etablering af shunt og indkøb af nye styringer.

Fokusområde

Energi-besparelser hos vores kunder

Beskrivelse

Energistyrelsen har lige afsluttet en evaluering af den nuværende energispareindsats fra energiselskaberne som især peger på, at aditionaliteten bør forbedres og indsatsen over for boligkunderne er slet ikke samfundsøkonomisk rentabel.

Energisektoren skal i efteråret 2012 forhandle med Energistyrelsen vedrørende de fremtidige retningslinjer og økonomiske rammer.

Kerteminde Forsyning vil efterfølgende udarbejde en ny strategi for vores fremtidige energispareindsats, som bl.a. skal afklare følgende spørgsmål:

Hvilke kundesegmenter vil vi satse på?

Egne kunder kontra landsdækkende projekter?

Fokusområde

Udvidelses-strategi

Beskrivelse

Fjernvarmenettet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet. Endvidere undersøges udvidelsesmulighederne ved konvertering, af individuelt opvarmede forsyningsområder og naturgasopvarmede områder, til fjernvarme.

Vi vil I strategiperioden ansøge kommunen om ændring af varmeforsyningsplanerne, så vi kan etablere og levere fjernvarme i følgende områder:

  • Drigstrup
  • Erhvervsområdet i Kerteminde
  • El opvarmede boligområder i Munkebo
  • Gas opvarmede bolig- og erhvervsområder i Munkeb

Fokusområde

Vedvarende energi

Beskrivelse

Folketinget har den 22. marts 2012 indgået en aftale om den danske energipolitik frem mod 2020. Aftalen indebærer et forøget fokus på vedvarende energi og fjernvarme.

Der skal bl.a. gennemføres ændring af varmeforsyningsloven med henblik på at fremme omlægning til biomasse på de centrale kraftvarmeværker (Fynsværket m.fl.).

Vi køber i dag ca. 95 % af vores leverede varme hos Fynsværket. Vi forventer at købe en lignende stor andel hos Fynsværket i fremtiden, og vi vil i strategiperioden drøfte vedvarende energi med Fynsværket.

Da vores spidslastcentraler ikke anvendes ret ofte bliver brændselsvalget på disse anlæg valgt ud fra en teknisk og økonomisk mest optimal strategi

Mål

Nedenfor er angivet hvilke overordnede mål der er vedtaget for varmeforsyningen:

Varme

Fokusområde

Varmetabet på transmissions-ledning H8

Mål

24 %

20 %

År

2015

2017

Status 2011

2010: 25 %

2011: 26 %

Bemærkninger

-

-

Fokusområde

Varmetabet på transmissions-ledning H8

Mål

8 %

8 %

År

2015

2017

Status 2011

2010: 8 %

2011: 8 %

Bemærkninger

-

-

Fokusområde

Energi-besparelser på nettet og hos vores kunder

Mål

3.656 MWh

3.656 MWh

4.178 MWh

4.178 MWh

4.178 MWh

År

2013

2014

2015

2016

2017

Status 2011

3.260 MWh

Bemærkninger

Målene er lovgivningskrav.

Vi forventer, at kunne overholde disse krav gennem hele strategiperioden.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser inden for varmeforsyningen er hovedsageligt påvirket af varmeprisen fra Fynsværket (brændselsprisen).

Tiltagene i nærværende strategiplan forventes at have følgende indflydelse på vores takster:

Fokusområde

Forsynings-sikkerhed og back-up

Beskrivelse

Opsparing til en ny central i Langeskov i 2017 vil hjælpe vores likviditet og vil kræve en takststigning på 20 kr./MWh (3,7 %).

Fokusområde

Varmetab / Energi-besparelser på nettet

Beskrivelse

I vores nuværende takster er indregnet en årlig investeringsramme på 8,7 mio. kr.

Vi har vurderet, at de nødvendige investeringer i nærværende tiltag kan holdes inden for denne investeringsramme.

Fokusområde

Energi-besparelser hos vores kunder

Beskrivelse

Det øgede energisparemål på 1.568 MWh/år fra 2013 vil koste ca. 800.000 kr. ekstra pr. år, og vil kræve en takststigning på 7 kr./MWh (1,3 %).

Fra 2015 stiger energisparemålet med i alt 2.090 MWh/år og meromkostningen vil være ca. 1.000.000 kr. pr. år, og vil kræve en takststigning på yderligere 1 kr./MWh (0,2 %).

Fokusområde

Udvidelses-strategi

Beskrivelse

Udvidelsesstrategien er lånefinansieret og vil pga. øgede indtægter bidrage positivt til vores økonomi.

Fokusområde

Vedvarende energi

Beskrivelse

Der er pt. ikke beregnet økonomi på disse tiltag.

​Fjernvarmetaksten i 2012 er 540 kr./MWh.

Renovation

Selskabets formål er at varetage renovationen i Kerteminde Kommune. Selskabet drives ikke med henblik på profitmaksimering, hvilket bl.a. udmøntes i et lavt afkastningskrav ved værdiansættelse af selskabets aktiver.

Aktiviteterne i Kerteminde Forsyning – Renovation A/S opgøres efter ”hvile-i-sig-selv” –princippet, hvilket indebærer, at et eventuelt over- eller underskud udlignes ved reduktion eller forøgelse af indtægterne.

I strategiperioden fortsættes arbejdet med at udvikle Kerteminde Forsyning - Renovation og der vil være stort fokus på miljøbeskyttelse, kundeservice og effektiviseringer.

Vedrørende udvikling arbejder miljøministeren pt. på at udarbejde en ressourcestrategi som skal træde i kraft pr. 1. januar 2013. Kommunerne skal derefter udarbejde nye affaldsplaner (ændre måske navn til ressourceplaner) i 2013, hvor vi vil være en aktiv samarbejdspartner til Kerteminde Kommune. Af samme årsag indeholder vores strategiplan pt. ikke udviklingsprojekter, men vi vil i 2013 koncentrere os om driftsoptimering af vores nuværende forretning.

Renovationsområdet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet samt lovgivningsmæssige krav.

Inden for forsyningsområdet renovation har vi vedtaget at sætte fokus på følgende områder:

Fokusområde

Affaldsplaner

Beskrivelse

Skal udarbejdes i 2013 i samarbejde med Kerteminde Kommune.

Fokusområde

Drifts-omkostninger

Beskrivelse

I 2012 vil der blive gennemført udbud på kørsel af alle fraktionerne på genbrugspladserne og iglostationerne, hvormed vi forventer et lavere omkostningsniveau fra 2013.

Fokusområde

Kortlægning af nøgletal

Beskrivelse

I 2013 vil vi kortlægge vores indsamlede mængder, potentialer og genanvendelsesprocenter på bl.a. papir, pap, glas og metal.

Fokusområde

Intern overvågning

Beskrivelse

Koncernens interne overvågningsprogram vil blive implementeret fuldt ud i 2012.

Økonomi og kundeservice

Økonomi og kundeservice afdelingen er en servicefunktion til organisationen og kunderne og er dermed ikke et forretningsområde for sig. Funktionerne er dog meget vigtige, og har stor indflydelse på vores forretningsområders aktiviteter og økonomi.

Inden for økonomi og kundeservice har vi vedtaget at sætte særlig fokus på følgende områder:

Fokusområde

Kundeservice

Beskrivelse

Vi vil sætte særlig fokus på følgende del af vores vision:

  • At vi er servicemindede og sætter kunden i centrum
  • At vi altid er positive i vores kommunikation og information

Fokusområde

Effektivitet / Benchmarking

Beskrivelse

I forbindelse med prislofter og benchmarking har vi fået øgede krav tileffektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.

I forbindelse med øget fokus på effektiviseringer er vi pr. 1. april 2012 tilmeldt DANVAs procesbenchmarking og programmet forventes, at være fuldt implementeret pr. 1. januar 2013.

Procesbenchmarking har fokus på nøgletal (benchmarks) og efterfølgende sammenligning og læring af andre vandselskaber.

Fokusområde

Information

Beskrivelse

Kerteminde Forsyning har løbende mange faglige budskaber til vores kunder, som f.eks. energibesparelser, vandbesparelser, genbrug m.m.

Kerteminde Forsynings informationsstrategi skal øge kundernes kendskab til vores forretningsområder, samt fastholde og forbedre vores image. Strategien skal bl.a. understøtte følgende:

1.​Vi har løbende mange faglige budskaber som f.eks. energibesparelser, vandbesparelser, genbrug m.m. Et generelt godt image er en forudsætning for at vores kunder efterlever de budskaber vi kommer ud med.

2.​Vi ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

3.​Vi tilstræber at blive opfattet som en kendt og seriøs samarbejdspartner i og af Kerteminde Kommune.

Vores informationstiltag kan bl.a. omhandle følgende:

1.​Pressemeddelelser

2.​Annoncering

3.​Information på renovationsbiler og egne biler

4.​Direkte information ved begivenheder som f.eks. Fjordens dag, gågadearrangementer m.m.

Markedsføring og sponsorater:

Kerteminde Forsyning har ikke brug for sponsorater, men vil være behjælpelige med vores forretningsydelser (f.eks. renovation og levering af vand) ved store arrangementer i kommunen (f.eks. Kirsebærfestivalen, sportsarrangementer m.m.).

Kerteminde Forsyning A/S    Kohaven 12    5300 Kerteminde    Kundeservice: 70 25 33 33    ​E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk
​ Vagttelefon (akutte henvendelser) Spildevand: 65 32 55 37    ​Vagttelefon (akutte henvendelser) Vand/varme: 21 24 51 50​