FAQ - Ofte stillede spørgsmål

 

På denne side har vi samlet svarene på en række spørgsmål om fjernvarme og skiftet fra gas til fjernvarme. 

Skiftet til fra gas til fjernvarme i Munkebo løber frem til 2027. 

Hvis du bor i Marslev eller Birkende-Nonnebo, og vi hurtigt når den nødvendige tilslutningsprocent, kan vi formodentlig starte med at grave i 2024.

Hvis du bor i et område, hvor der allerede er fjernvarme, kan du efter al sandsynlighed få fjernvarme hurtigere. Det er typisk i Langeskov by eller Kerteminde by.

Klik her for at se, om du kan få fjernvarme. 

 • Skifter du fra at opvarme med olie, el-radiator eller naturgas, er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag ét sparer på din varmeregning.
   
 • Fjernvarme er nem, stabil og tryg. Og så larmer den ikke. 
   
 • Når fjernvarmen først er installeret, behøver du ikke tænke mere over den. Du skal blot skrue op og ned for varmen.
   
 • Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. 
   
 • Fjernvarme er også godt for miljøet.
   
 • Fjernvarmen er CO2-neutral senest år 2030.

Klik her for at slå din adresse op og beregne, hvad det vil koste at skifte til fjernvarme. 

Vær obs på, at den endelige beregning først foreligger den dag, hvor du i praksis bliver tilsluttet fjernvarmenettet.

Vi kender kun priserne for indeværende år.

Du bør medregne udgift til VVS'eren plus prisen for at blive afkoblet gassen. Det sidste kan du dog søge tilskud til via dit gasselskab. 

Nej. 

Principielt kan du tilslutte dig, når projektet er i gang, og efter at projektet er slut. Men for at lette vores planlægning opfordrer vi dig til, at tilmelde dig senest på det tidspunkt, hvor vi er ved at skulle etablere hovedledningen ud for dit hus, og når vi er i gang med gravearbejdet.

Nej. 

Hvis du har modtaget en kvittering for din opskrivning på e-mail, er du registreret i vores system. 

Da vi i visse perioder har travlt, kan der godt gå flere uger, før du modtager en aftale til underskrift.

Når du modtager aftalen fra os, har du 30 dage til at gennemlæse og underskrive aftalen elektronisk. Når aftalen er underskrevet, modtager du en PDF-kopi af aftalen i din mail. Du har 30 dage til at downloade denne endelige aftale.

Ja, under visse betingelser. 
 
Da der er tale om et nyt fjernvarmeområde (projektområde), som vil blive realiseret over flere år, kan aftalen ophæves ved forhandling og med skriftlig henvendelse til Kerteminde Forsyning i følgende tilfælde: 
 
 • Ved ejerskifte af ejendommen. 
 • Personlig konkurs eller tvangsauktion.
 • Hvis ejendommens eksisterende varmeforsyning bryder sammen, inden Kerteminde Forsyning er klar til at levere fjernvarme, og den eksisterende varmeforsyning ikke kan repareres (ejendomsejeren er nødt til at investere i en ny enhed).
 • Kunden kan ophæve aftalen uden begrundelse inden for 14 dage efter fremsendt underskrift (fortrydelsesret).

Ja. 

Du kan du udtræde af fjernvarmeselskabet iht. vores betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside.

Ja, den nye ejer kan godt overtage aftalen.

Vi anbefaler, at den nye ejer kontakter Kerteminde forsyning, så vi får den rigtige ejer på aftalen. 

 

Hvis du ønsker tilslutning til fjernvarmen, bør du samtidig overveje din finansiering. Dels er der omkostninger til selve tilslutningen til Kerteminde Forsynings varmenet, dels skal der en ny fjernvarme-unit til, som også skal installeres. Dette kan en VVS-installatør hjælpe dig med. 

Kerteminde Forsyning kan ikke tilbyde finansieringsordninger for dine udgifter, men henviser til fx. banker og kreditforeninger. Du betaler for din tilkobling til fjernvarmenettet, når din stikledning er etableret.

Du kan få en cirkaberegning over, hvad vi tager for at tilslutte din bolig til vores fjernvarmenet via beregneren på forsiden af denne hjemmeside. Det er op til dig at indhente tilbud på det VVS-arbejde, der skal udføres inde i boligen, og på fjernvarme-unit'en. Du bør desuden tænke på at søge økonomisk tilskud til afkobling af din gasledning.

Erfaringen fra andre dele af landet viser, at en boligs værdi generelt stiger allerede det øjeblik, boligejeren har sagt ja til at blive tilsluttet fjernvarmen. 

1. Du bliver kontaktet af Kerteminde Forsyning eller vores entreprenør inden gravearbejdet påbegyndes for planlægning af den endelige placering og afslutning af stikledningen. 
 
2. Derefter graver vi en ca. 50 cm bred rende fra vejen og gennem din have/indkørsel og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Stikledningen ligger i ca. 60-70 centimeters dybde. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads. Som udgangspunkt vil vi afslutte på ydersiden af muren med 2 hovedhaner i et indføringsskab. Klik her for at se principperne for afslutning af installationen i dokumentet 'Sådan afslutter vi en fjernvarmeinstallation ved boligen'.
 
3.. Når fjernvarmetilslutningen er afsluttet, vil du få besked herom, og der vil blive fremsendt en faktura for det udførte arbejde. Når denne faktura er betalt, vil der kunne udleveres en varmemåler til din VVS-installatør.

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. 3 uger, til din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet.

Ja. Men bemærk:
 
Såfremt du har fået etableret en fjernvarmestikledning inde på privat grund, men udskyder tilslutningen af husets varmeinstallation til stikledningen til et senere tidspunkt, gælder følgende: 
 
 • Du skal betale for etableringen af stikledningen som aftalt i det tilbud, du har skrevet under på. 
   
 • Senest 12 måneder efter stikledningens etablering begynder opkrævningen af fast årligt bidrag pr. m2 BBR-boligareal, efter pris i prislisten.
   
 • Når du tilslutter husets varmeinstallation til stikledningen, og forsyningen monterer varmemåler, begynder den almindelige afregning af varmeforbrug og abonnement efter priser i prislisten.

Ja.

Du vil blive kontaktet af Kerteminde Forsyning eller vores entreprenør, inden gravearbejdet påbegyndes. Her vil vi eller entreprenøren aftale med dig, hvor den endelige placering skal være, og hvordan afslutning af stikledningen skal være.

Placering kan ændres, hvis det er teknisk muligt. Prisen for stikledningen afregnes efter den endelige længde. Og derved kan prisen for fjernvarmetilslutningen godt blive forskellig ift. tilbuddet, hvis enten stikledningen bliver kortere eller længere end det, der fremgår af tilbuddet.

 

Nej.

Det skal være os, der står for gravearbejdet. 

Grunden er, at der er kvalitetskrav, som skal overholdes - bl.a. afstand til gasledningen, gravedybde og tidsplan, der skal overholdes i projektet. Og det kan vi ikke styre, hvis boligejere i projektområdet selv vil grave.

I enkelte tilfælde hvor ledningen skal gå gennem fx en garage, eller steder hvor vi normalt ikke vil grave, kan du selv grave efter vores anvisninger, men det er noget vi i forvejen skal have aftalt.

 • Vi lægger fjernvarmerørene ude i vejen og leder fjernvarmevandet ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme det varme brugsvand i dit køkken og bad. Og fjernvarmevandet afgiver sin varme til dine radiatorer og gulvvarme.
   
 • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 
   
 • Fjernvarmerørene helt frem til afspærringsventilerne i din bolig ejes og vedligeholdes af os. Alle installationer efter afspærringsventilerne ejes og vedligeholdes af dig. Afspærringsventilerne ejes også af os.
Legionellabakterien kan leve og formere sig i din boligs vandhaner, bruser og i selve fjernvarmeinstallationen. Legionella er især et problem for folk med svækket immunforsvar eller nedsat lungefunktion. Bakterien kan give dem såkaldt legionærsygdom med feber, hvis de indånder vandpartikler med legionellabakterier. Legionella er sjælden i koldt vand. 
 
For at undgå vækst af legionella i vandsystemer i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 55° C. Ved 55 grader dør eventuelt forekommende legionella inden for 5-6 timer. 
 
Desuden er det vigtigt, at varmt og koldt vand først blandes, lige når det skal bruges. Tænd først for det varme vand - når bruseren er løbet varm, supplerer du med det kolde. 
 
Yderlige råd
 
 • Sørg for jævnligt at gennemskylle varmtvandssystemet med stort flow, da aflejringer og slam i varmtvandssystemet giver god grobund for bakterievækst. 
 • Sørg for at udslamme større varmtvandsbeholdere.
 • Dimensionering af varmtvandssystemet skal ske, så der ikke er døde ender og tapsteder, der sjældent bruges. En eventuelt beholders volumen skal tilpasses forbruget.
 • Rensning og desinfektion af brusehoveder og lignende skal foretages jævnligt.
 • Du kan med fordel udskifte en almindelig varmtvandsbeholder til en ”Combi-beholder til kold fjernvarme”. Denne supplerer temperaturen i toppen af varmtvandsbeholderen med et elvarmelegeme. Dette kan være en god løsning i yderområder af fjernvarmenettet eller i enden af et vænge. Alternativet til dette er at montere en gennemstrømningsvandvarmer. I denne kan legionellabakterien ikke leve.

Investeringsbidraget (for bolig- og erhvervsareal)
Investeringsbidraget dækker de engangsomkostninger, der er forbundet med at tilslutte en ny kunde. Dette er f.eks. investeringer i produktionsanlæg, ledningsnettet o.l.

Investeringsbidrag for boliger
Investeringsbidraget er beregnet på det samlede boligareal, som fremgår af BBR. 

Investeringsbidrag for erhverv
Investeringsbidraget er beregnet på det samlede opvarmet erhvervsareal.

Stikledningsbidraget
Normalt beregnes stikledningsbidraget ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt fra ejendommens skel og ind til hovedhanerne i ejendommen. Men i særlige tilfælde kan forsyningen forlange betaling for den del at stikledningen der føres fra hovedledningen og frem til ejendommens skel, hvis denne er forholdsmæssig lang.

Stikledningsbidraget beregnes pr. meter stikledning, der lægges.

Alle priser kan ses i vores gældende prisliste. 

I Marslev beregner vi et områdetillæg på kr. 18,75 inkl. moms pr. m2 i 20 år. Beløbet betales løbende over varmeregningen. Områdetillægget pr. m2 er det samme i alle 20 år.

Tillægget dækker forsyningens omkostning ved at etablere transmissionsledning til bebyggelsen i Marslev fra fjernvarmens hovedledning nord for Marslev.

Ja, det kan du. Dog skal det sikres, at de kan klare et tryk på op til 6 bar, hvis du har et direkte anlæg, dvs. at vores fjernvarmevand løber direkte igennem dine radiatorer.

Alternativt til det er et indirekte anlæg, hvor der er en adskillelse med din interne installation og vores via en varmeveksler. På den måde påvirker vores fjernvarmetryk ikke din interne installation.

Fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet kan variere mellem ca. 55°C og 90°C hen over året, (målt ved tilslutningspunktet på hovedledningen). Derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at udskifte radiatorer til nogle større, hvis de ikke er dimensioneret til denne fremløbstemperatur.

Husk at forhøre dig hos en VVS-installatør om de muligheder, du har. 

Ja, det kan du, og den skal dimensioneres jf. afsnit 4.1. i vores tekniske bestemmelser.


Hvis du ønsker at få opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer), skal du være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Kerteminde Forsyning, inden installationen etableres.

 

Ja, vejrkompensering er et krav. 

Ved delvis udskiftning eller ændring af varme- eller køleanlæg skal BR 18 overholdes, hvori der står, at DS 469 skal følges for de nye dele. Fx vil udskiftning af varmeforsyning medføre, at den nye varmeforsyning skal opfylde de nye krav inkl. krav til automatik.

Men den resterende del af varmeanlægget skal ikke nødvendigvis ombygges, fx radiatoranlægget. Udskiftning af enkeltdele, fx en radiator, medfører ikke nye krav. I tvivlstilfælde kontaktes Kerteminde Kommune.

Ejeren skal overholde BR 18 eller søge dispensation, der skal være begrundet med noget helt særligt. Begrundelsen for dispensation kan ikke være økonomisk. 

Det er ved Kerteminde Kommunes byggesagsafdeling, du skal søge om dispensation fra kravet om vejrkompensering.