Lovgivning på spildevandsområdet

 

Herunder kan du finde den gældende spildevandsplan og betalingsvedtægten for spildevandsområdet. God læselyst!

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Kerteminde Kommune.

Samtidig belyser den også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshåndteringen i fremtiden og sammenholder disse med de økonomiske konsekvenser dette vil få for Kerteminde Forsyning.

Den nuværende spildevandsplan dækker årene 2014-17 og er udarbejdet af Kerteminde Forsyning og Kertemine Kommune. Udover at fastsætte anlægsopgaver, beskriver planen også hvilke retningslinjer, der skal følges, når der dimensioneres og etableres nye kloaksystemer eller gamle renoveres - herunder hvilket serviceniveau, der skal leveres til kunderne.

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på, at der allerede nu skal tages højde for klimaforandringerne, såsom højere vandstande og øgede regnvandsmængder, som vil påvirke driften af kloaksystemerne i fremtiden.  

Klik her og hop til Spildevandsplanen på Kerteminde Kommunes hjemmeside

Betalingsvedtægt for spildevandsområdet

I betalingsvedtægten for spildevandsanlæg m.v. er der oplyst om:

  • vedtægtens anvendelsesområde
  • reglerne for påligning af tilslutningsbidrag og hvorledes størrelsen af tilslutningsbidraget beregnes samt hvornår der kan ske nedsættelse af tilslutningsbidrag
  • regler for særbidrag
  • regler for udtræden af og genindtræden i kloakforsyningen
  • regler for betaling af vandafledningsbidrag og for fastsættelse eller beregning af den bidragspligtige mængde
  • regler for nedsættelse eller fritagelse for bidrag
  • regler for private spildevandsanlæg
  • regler om bundfældningstanke, samletanke, målerdata m.m..

Klik her og hent betalingsvedtægt for spildevandsområdet (pdf)

Ejerforhold: Hvem ejer hvad?

Inden for skel
Kloakanlægget inde på grunden ejes og vedligeholdes af lodsejeren selv. Kerteminde Forsyning ligger ikke inde med tegninger over kloakanlægget internt på matriklen.​

På Kerteminde Kommunes weblager kan du muligvis finde tegninger over kloakrør på din grund. 

På ejendomme med minipumpestation, vil ejerforholdet for pumpestationen, samt elinstallationen være hos Kerteminde Forsyning.

Efter skel
Kloakanlægget efter skelgrænsen og frem mod renseanlægget ejes og vedligeholdes af Kerteminde Forsyning. 

Klik her for at se ledningsnettet.

​Bemærk: Ledningsoplysningerne kan ikke bruges til projektering eller til opgravning. Kontakt os på forsyning@kertemindeforsyning.dk, hvis du planlægger dette.