×
Menu

Sådan renser vi dit spildevand

 

På disse trin kan du læse om de forskellige trin, dit spildevand går igennem, fra du trækker ud i toilettet, til det rensede spildevand sendes ud i Storebælt.

Kerteminde Forsyning vedligeholder 476 kilometer spildevands- og regnvandsledninger og renser ca. 2,5 mio m³ spildevand med 1 rensningsanlæg, 2 forbehandlingsanlæg og 277 pumpestationer. Spildevandet fra Langeskov gamle kommune pumpes til Nyborg og behandles på Nyborg Rensningsanlæg.

1. Mekanisk rensning

Før spildevandet ledes til renseanlægget, sker der en mekanisk rensning af spildevandet. Det forgår på forbehandlingsanlæggene i Kerteminde og Munkebo. Spildevandet fra Hindsholm behandles i et forbehandlingsanlæg på rense­anlægget.

Den mekaniske del består af en mekanisk rist samt beluftede sand- og fedtfang.

​I risten fjernes større genstande som klude, plast og lign. I sandfanget fjernes sand og grus fra spildevandet, hvorved sliddet på de efter­følgende pumpestationer formindskes betydeligt. I fedtfanget fjernes fedt, og det sendes til bioforgasning i Odense. 

2. Biologisk/kemisk rensning

Uden for Kerteminde by foretager vi en miljøvenlig biologisk/kemisk rensning af spildevandet ved hjælp af aktivt slam. 

Efter den mekaniske rensning pumpes spildevandet via 4 store pumpestationer til renseanlægget på Hindsholmvej uden for Kerteminde. 

Spildevandet ledes fra indløbsbygværket gennem en flowmåler til procestanken. Her skal spildevandet renses for organisk stof og kvælstof og fosfor.

Det organiske stof fjernes ved at belufte spildevandet.​ Herved omdannes en stor del af det til CO2 og vand.​​

Kvælstoffjernelsen er en biologisk proces og foregår ved to adskilte processer – nitrifikation og denitrifikation. Det er forskellige bakterier og små, encellede dyr, der sørger for, at kvælstoffet omsættes og laves om til en gas – frit kvælstof (N2), der forsvinder op i atmosfæren. Det er det, vi kalder aktivt slam. Fosforen fjernes fra spildevandet ved at tilsætte et fældningskemikalie (jernklorid). 

Fosforen fældes i slammet og kan nu fjernes sammen med overskudsslammet. Når spildevandet forlader procestanken, er det renset. ​

Nu skal det aktive slam og det rensede spildevand adskilles.​ Det sker i efterklaringstankene.

3. Tilbage til naturen

Slammet synker til bunds, og det rensede vand løber ud over overløbskanten til pumpe­stationen, der pumper vandet videre ud til Rom­sø­­sund. Det bundfældede, aktive slam skrabes til tankens midte, hvorfra det pumpes retur til procestanken for at holde den biologiske proces i gang.