Bestemmelser for adgang og brug af genbrugspladserne i Kerteminde Kommune

Adgang 

Adgang til genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Kerteminde Kommune. Efterfølgende kaldet ”kunder”. Kunder som ikke er bosiddende eller hjemmehørende i kommunen skal sandsynliggøre, at affaldet er opstået i kommunen. 

Driftspersonalet kan forlange at få forevist legitimation (sygesikringsbevis eller lign.) for kontrol af bopæl. 

Genbrugspladserne må ikke anvendes til ophold ud over det der er nødvendigt for at sortere og aflevere sit affald. Dermed skal man forlade pladserne umiddelbart efter, at man har sorteret og afleveret sit affald. 

Afvisning 

Medarbejderne har ret til at nægte adgang til genbrugspladsen for kunder, som ikke overholder gældende sortering på genbrugspladsen. Medarbejderne har ligeledes ret til at afvise køretøjer, som ikke overholder gældende færdselsregler eller køretøjets størrelse. 

Færdsel med køretøjet på genbrugspladsen 

Færdselsloven er gældende for kørsel på genbrugspladsen. Der er en generel hastighedsgrænse på max 20 km. i timen. Parkering er kun tilladt på anviste steder. Kørebaner som er mærket med ”standsning forbudt” må man ikke standse i, disse kørebaner skal holdes fri således, at kørsel kan foregå uhindret. 

Kunder opfordres til at udvise en venlig og hensynsfuld adfærd i forbindelse med kørsel på pladsen. 

Der er adgang til genbrugspladsen med køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3500 kg evt. efterspændt en lovligt monteret trailer. 

Børn 

Børn er naturligvis velkommen på pladsen, men skal holdes under opsyn af de voksne som de følges med. På rampeanlægget er der fare for nedstyrtning, derfor opfordres de voksne der har ansvaret for børnene til at udvise særlig opmærksomhed på rampeanlægget. 

Affaldstyper 

På genbrugspladserne kan afleveres alle former for sorteret affald der er opstået i Kerteminde Kommune 

· Genbrugspladserne modtager ikke ammunition, eksplosiver og radioaktivt affald. 

· I ubemandet åbningstid kan der ikke afleveres dagrenovation, farligt affald samt elektronikskrot. 

· Farligt affald skalafleveres ved de særligt indrettede modtagepladser for farligt affald. 

· Der kan maksimalt afleveres 1 m3 jord. pr. måned pr. husstand

· Kraftigt forurenet jord og jord fra kortlagte ejendomme modtages ikke på genbrugspladserne, men skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg. 

· Der må kun læsses den type affald i en container, som er angivet ved skiltning på containeren. 

· Parkering for aflæsning skal ske med slukket motor og til mindst mulig gene for andre brugere. 

· Det er ikke tilladt at tage ting med hjem, fra affaldscontainerne. Det vil sige, klunsning er ikke tilladt. Dog er det tilladt at tage ting med hjem fra kundebytterummet i Kerteminde. 

· Al henkastning af affald uden for containerne er strengt forbudt. 

 

Øvrigt 

Genbrugspladsen er videoovervåget. 

Personalet står til rådighed med vejledning i den bemandede åbningstid. Hvis du er i tvivl om sortering af dit affald skal du henvende dig til personalet i den bemande åbningstid. 

Al færdsel på genbrugspladsens område er på eget ansvar. 

Kunderne skal selv rydde op efter eventuelt spild af affald ved aflæsningen. Kost og skovl vil være til rådighed på genbrugspladserne.  

Overtrædelse af ordensreglerne behandles ifølge gældende regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald for Kerteminde Kommune, og kan som følge deraf medføre anmeldelse.