Oversvømmelse af cricketbanen og klubhus grundet ekstrem regn

Spildevandsprisen stiger i 2022

Klimaforandringerne medfører øgede investeringer. De finansieres ved stigning i spildevandsprisen. Men Kerteminde Forsyning ligger fortsat i den billige ende på Fyn. 

Om bestyrelsen for Kerteminde Forsyning

 

Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning består af 8 medlemmer - 4 bestyrelsesmedlemmer udpeget af byrådet i Kerteminde kommune, 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af kunderne.

Klik her for at se den nuværende bestyrelse og læse om Forsyningens organisation. 
 

Hvorfor kundevalgte bestyrelsesmedlemmer?

Kunderne skal vælge to medlemmer til Kerteminde Forsyning Vand og Spildevands’ bestyrelse. Der vælges desuden 2 suppleanter. Baggrunden for valget er vandsektorlovens bekendtgørelse om kundeindflydelse i vandselskaber.

Vi står over for store udfordringer i forhold til at sikre rent drikkevand til vores kunder samt håndtere regn- og spildevand, på bedste vis i forhold til miljø og klima. Mange af disse indsatser kan kun gennemføres effektivt i samarbejde med kunderne.

Som kunde hos Kerteminde Forsyning kan du få indflydelse ved at stille op til bestyrelsen eller ved at stemme på en kandidat blandt de opstillede. Du kan præge arbejdet med sikring af rent og sundt drikkevand. Og du kan præge arbejdet med kloakker og spildevandsrensning, der beskytter vores miljø.

Det kundevalgte bestyrelsesmedlem vælges for fire år og indtræder i bestyrelsen fra førstkommende ordinære generalforsamling, som afholdes i maj 2022.
 

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen skal varetage selskabets interesser og er ansvarlig for den overordnede ledelse af Kerteminde Forsyning.

Bestyrelsen udarbejder strategier, træffer beslutning om ekstraordinære dispositioner samt godkender budgetter og priser. Den overvåger selskabets økonomiske udvikling og påser, at selskabet drives tilfredsstillende og i overensstemmelse med de strategier, politikker og retningslinjer, som bestyrelsen fastlægger.

Bestyrelsesmedlemmer, herunder de kundevalgte, har også et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Selskabsloven m.v.

Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt.

Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar for arbejdet.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5 årlige møder af ca. 3 timers varighed. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

 

Vedtægter

Du kan læse vedtægterne for Kerteminde Forsyning – Vand og Spildevand her.